Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť REZ s.r.o., IČO: 53 003 608, DIČ: 2121227031, so sídlom: Kamanová 243, 95612  Kamanová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 50880/N (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

email: odznaky@rez.sk;

telefón: 0904 236 425.

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 1. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.
 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že za účelom priameho marketingu nespracováva osobné údaje dotknutej osoby bez priameho a aktívneho súhlasu dotknutej osoby (opt-in).

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • Podieľajúce sa na prevádzkovaní služby v súvislosti s prevádzkovaním webového sídla prevádzkovateľa,
 • Vykonávajúce účtovníctvo v spoločnosti na základe zmluvy s prevádzkovateľom s povinnosťou mlčanlivosti.
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 1. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä šifrovaním spojenia pomocou https certifikátu, antivírusovým zabezpečením, umiestnením serveru v profesionálnej serverovni so zabezpečením, bezpečnostnými protipožiarnymi dverami, alarmom a pod.
 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.

Cookies

 1. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že internetové stránky prevádzkovateľa používajú tzv. cookies na uľahčenie použiteľnosti internetovej stránky pre dotknutú osobu.
 1. Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do zariadenia dotknutej osoby a používajú sa v prehliadači na viacero funkcií ako najmä zapamätanie si prihlasovacích údajov, zapamätanie si tovaru, ktorý vloží dotknutá osoba do košíka a pod.
 1. Použitie Cookies si môže dotknutá osoba vypnúť priamo vo svojom prehliadači (napr. Chrome, Firefox, Opera, Edge, Safari, Internet Explorer) najčastejšie v nastaveniach súkromia.
 1. V prípade, ak má dotknutá osoba záujem na vypnutí Cookies a nevie potrebné nastavenie nájsť v svojom prehliadači, môže nás kontaktovať prostredníctvom e-mailového kontaktu uvedeného v čl. I týchto podmienok.

IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním kontaktného formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 1. S týmito podmienkami súhlasíte aj zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.


Vyrábame aj odznaky

Vedeli ste, že okrem hrnčekov vyrábame aj odznaky s potlačou, a to s cenou už od 0,23 eur za kus?

Viac informácii nájdete na našej osobitnej stránke venovanej výrobe odznakov tu: Odznaky.rez.sk

Prečo výrobu od nás?

4 dôvody, prečo využiť naše služby:

 1. Na výrobu potlače nepoužívame lacnejší laser, ale využívame špeciálne fototlačiarne. Vždy je pre nás prvoradá kvalita výsledku a nie znižovanie našich nákladov.
 2. Rýchle vyhotovenie. Zákazky vieme vyrobiť expresne už od 24 hodín v závislosti od vyťaženosti. Konkrétny termín Vám vieme potvrdiť na dotaz.
 3. Žiadne skryté poplatky za výrobu. Ceny uvedené v našich tabuľkách sú konečné za hotové hrnčeky vrátane potlače. Neskrývame žiadne poplatky za spracovanie podkladov, grafiku a pod. Mimo tabuliek s cenami je len poštovné v prípade doručovania tovaru v rámci Slovenskej republiky.
 4. Možnosť individuálnej dohody s každým zákazníkom.